Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Przy Lesie swoje dane osobowe, w tym gości i innych uczestników imprez, pracowników, kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez nas procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Przy Lesie zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest GABI JERCZYŃSKI SP. K. z siedzibą w Piaskach 9a, 63-645 Łęka Opatowska (dalej jako GABI JERCZYŃSKI). GABI JERCZYŃSKI jest właścicielem Przy Lesie. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: info@przylesie.com.pl lub pod nr tel. 62 78 29 800.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przy Lesie oferuje organizację imprez okolicznościowych tj. wesela, komunie, jubileusze itp., a także imprez plenerowych. W ramach organizowanych wydarzeń Przy Lesie oferuje również miejsca noclegowe.

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Obsługa składanych zapytań i ofert art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO

Przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub ofertę

Przy Lesie w celu obsługi zapytań i ofert kontaktuje się z osobami je składającymi oraz z pracownikami lub współpracownikami klientów i kontrahentów
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat
Przy Lesie w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
Przy Lesie w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń
Przy Lesie w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Monitoring na terenie obiektu w celach podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie obiektu Przy Lesie jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 kodeksu pracy).
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Przy Lesie bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi na ewentualne roszczenia kierowane przeciwko Przy Lesie.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy Przy Lesie będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
Przy Lesie wykorzystuje wizerunek jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika, klienta.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Przy Lesie będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom publicznym, np. urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: kontrahentom i dostawcom, w tym dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Przy Lesie adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych i doradczych,
 • podmioty obsługujące korespondencję.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Przy Lesie przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Przy Lesie z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc zakupić produkty Przy Lesie lub skorzystać z oferowanych przez nas usług lub zostać naszym pracownikiem/ współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne dostarczane przez Microsoft.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

Politykę można również pobrać TUTAJ

Close Menu